Polityka prywatności (ochrony danych) Kompleksowe Wyposażanie Ferm Drobiu i Trzody§1. Postanowienia Ogólne

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów korzystających ze strony internetowej www.hodowca.agro.pl (dalej jako „Strona WWW”) oraz sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.sklep.hodowca.agro.pl (dalej jako „Sklep”) i stanowi wypełnienie obowiązku informacyjnego spoczywającego na Administratorze zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dalej jako „RODO”).

§2. Administrator Danych Osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych (dalej: dane osobowe), jest ,,HODOWCA” Sp. z o. o. z siedzibą w Straszynie, posiadający następujące dane kontaktowe: adres korespondencyjny: ul. Starogardzka 70, 83-010 Straszyn; adres e-mail: hodowca@qv.pl; nr telefonu: 58 682 68 56 [zwany dalej: „Hodowca”].

§3. Zasady przetwarzania danych osobowych

 1. Hodowca przetwarza Twoje dane osobowe zgodnie z przepisami RODO.

 2. Hodowca stosuje wymagane przez przepisy prawa unijnego środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych i zabezpieczenie danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przejęciem przez osoby nieuprawnione, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów oraz zmianą, utratą lub zniszczeniem.

§4. Wymóg/ dobrowolność podania danych osobowych

 1. Podanie danych oznaczonych na Stronie lub w Sklepie jako wymagane jest dobrowolne, ale konieczne dla korzystania z funkcjonalności Strony i Sklepu, w tym dla założenia i prowadzenia Konta Klienta w Sklepie, złożenia i realizacji zamówienia oraz dokonania wstępnej wyceny. Jeżeli nie podasz wymaganych danych możemy odmówić realizacji zamówienia lub dokonania wstępnej wyceny lub założenia i prowadzenia Twojego Konta Klienta w Sklepie.

 2. W zakresie, w jakim zgoda na przetwarzanie Twoich danych osobowych została wyrażona przez Ciebie wyłącznie w celach marketingowych, podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale odmowa wyrażenia zgody lub jej cofnięcie uniemożliwi Hodowcy informowanie Ciebie o nowych ofertach i promocjach.

§5. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a)-c) i f) RODO w celu:

 1. zawarcia i realizacji umowy sprzedaży towarów lub świadczenia usług (złożenia i realizacji zamówień; dokonania wstępnej wyceny);

 2. prowadzenia Konta Klienta w Sklepie (dotyczy tylko podania danych osobowych w Sklepie);

 3. udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłana poprzez Formularz kontaktowy;

 4. kontaktowania się z Tobą celem realizacji złożonego przez Ciebie zamówienia lub dokonania wstępnej wyceny, za pomocą środków komunikacji na odległość (e-mail; poczta; telefon);

 5. realizacji procesu reklamacji lub odstąpienia od umowy;

 6. archiwalnym (dowodowym) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, celem realizacji prawnie uzasadnionych interesów Hodowcy;

 7. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Hodowcy;

 8. dokonywania rozliczeń finansowych, w szczególności wystawiania dowodów księgowych;

 9. wykonywania ciążących na Hodowcy obowiązków prawnych;

 10. marketingu bezpośredniego własnych usług i towarów będący prawnie uzasadnionym interesem Hodowcy;

 11. wysyłki newslettera na adres Twojej poczty elektronicznej na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody;

 12. wykrywania nadużyć i zapobiegania im.

§6. Kategorie Twoich danych, które przetwarzamy

Hodowca przetwarza następujące kategorie danych osobowych: podstawowe dane identyfikacyjne (imię, nazwisko), nazwa firmy; nr NIP, dane adresowe, numer telefonu, adres e-mail.

§6. Odbiorcy danych osobowych.

Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym podmiotom: operatorom systemów płatności; biurom rachunkowym; kancelariom prawniczym; firmom informatycznym; hostingowcom; podmiotom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie.

§7. Przekazanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza teren Unii Europejskiej.

§8. Okres przechowywania danych osobowych.

Twoje dane będą przechowywane przez okres realizacji umowy (zamówienia, wstępnej wyceny), jak i po jej zakończeniu do dnia upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej przez Ciebie umowy. Natomiast Twoje dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach, w tym przepisach podatkowych. Twoje dane osobowe Hodowca przechowuje także dla potrzeb marketingowych do czasu aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub cofniesz zgodę, jeśli przetwarzaliśmy je na podstawie zgody lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.

§9. Twoje uprawnienia.

 1. Przysługuje Ci prawo dostępu do twoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania twoich danych osobowych, w tym przysługuje Ci prawo wniesienia ,,sprzeciwu marketingowego” wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeśli skorzystasz ze ,,sprzeciwu marketingowego” – zaprzestaniemy przetwarzania danych osobowych w tym celu.

 2. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, masz prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 3. W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy (realizacji zamówienia, wstępnej wyceny) lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Ci także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Hodowcy danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

 4. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania usunięcia, a także ograniczenia przetwarzania, tj. do żądania by Hodowca ograniczył przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub do wykonywania uzgodnionych z Tobą działań.

 5. Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

 6. W celu wykonania przysługujących Ci praw lub złożenia skargi, skieruj żądanie pod adres e-mail: hodowca@qv.pl, zadzwoń pod numer 58 682 68 56 lub dokonaj tego w siedzibie Hodowcy.

§10. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Jednocześnie informujemy, że obecnie Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Możesz podlegać decyzji opartej jedynie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu, jeśli uprawnia nas do tego obowiązujący przepis prawa lub uprzednio wyrazisz na to zgodę.


Skontaktuj się z nami

  drób
  trzoda
  bydło
  Zaznacz wszystkie pola poniżej, by być na bieżąco!  za pośrednictwem sklepu internetowego prowadzonego przez „HODOWCA” Sp. z o.o., w tym w celu dokonania bezpłatnej wstępnej wyceny usług lub produktów oferowanych przez „HODOWCA” Sp. z o.o. Zakres danych: W odniesieniu do przedsiębiorcy: firmy, adresu, danych rejestracyjnych/ewidencyjnych, numeru NIP, Regon, adresu korespondencyjnego, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej,W odniesieniu do konsumenta: imienia i nazwiska, adresu, numeru PESEL, adresu korespondencyjnego, numeru telefonu, adresów poczty elektronicznej.


  Zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Zakres danych:
  W odniesieniu do przedsiębiorcy: firmy, adresu, danych rejestracyjnych/ewidencyjnych, numeru NIP, Regon, adresu korespondencyjnego, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej,
  W odniesieniu do konsumenta: imienia i nazwiska, adresu korespondencyjnego, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej.  Za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej lub innych środków komunikacji na odległość (np. telefon/e-mail, poczta)


  Pozwól nam wysyłać bezpłatne zaproszenia na Dni Otwarte lub bezpłatne katalogi zaznaczając powyższe opcje.